ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ และบรรณาธิการวารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (JSTNSRU)
: 056-219100 ต่อ 2501
: thanet.u@nsru.ac.th

ดร.สาวิตรี ซัคลีย์
ดร.สาวิตรี ซัคลีย์

รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
: 056-219100 ต่อ 1416
: sawitree.suckley@gmail.com

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ

ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
: 056-219100 ต่อ 1409
: tinnapan_net@yahoo.com

ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
: 056-219100 ต่อ 1415
: thanutpon_p@yahoo.com

ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและวิจัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
: 056-219100 ต่อ 1421
: tiyapornl@yahoo.com


อาจารย์ชำมะเลียง เชาว์ธรรม
อาจารย์ชำมะเลียง เชาว์ธรรม

กลุ่มงานบริหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
: 056-219100 ต่อ 1424
: c_dieo_11@hotmail.com
นางสาวจิรัชฌา ปั้นน้อย
นางสาวจิรัชฌา ปั้นน้อย

กลุ่มงานบริหาร

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเคมี
: 056-219100 ต่อ 1415
: da2551@gmail.com

อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหัวหน้าศูนย์ตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
: 056-219100 ต่อ 2521
: Sakulthaew500@hotmail.com
นางสาวกรกมล จันทร์เพียร
นางสาวกรกมล จันทร์เพียร

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
: 056-219100 ต่อ 1418
: kornkamol.0413@hotmail.com

อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย

กลุ่มงานประเมินคุณภาพและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
: 056-219100 ต่อ 2532
: ultra_jj@hotmail.com
อาจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
อาจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล

กลุ่มงานประเมินคุณภาพและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
: 056-219100 ต่อ 1162
: patthamanan.s@nsru.ac.th
  นายศิริชัย ทวีผล
นายศิริชัย ทวีผล

กลุ่มงานประเมินคุณภาพและประชาสัมพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
: 056-219100 ต่อ 2501
: sirichai.t@nsru.ac.th
ดร.พิมรา ทองแสง
ดร.พิมรา ทองแสง

กลุ่มงานประเมินคุณภาพและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และปฏิบัติงานศูนย์ตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
: 056-219100 ต่อ 2521
: ppimara@hotmail.com