ปรัชญา

สนับสนุนวิชาการ บริหารองค์ความรู้ มุ่งสู่การบริการ ประสานความร่วมมือ คือหัวใจของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

           ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย สนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนานักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

พันธกิจ

  1. บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้แก่ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมงานวิจัยและการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น
  3. การบริการ การวิเคราะห์ผลทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  4. ดำเนินงาน/ประสาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและท้องถิ่น
  5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่สนองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในด้านอื่นๆ เช่นบริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน

ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์