1. บริการเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูง ให้แก่ อาจารย์ 10 คน/ปี นักศึกษา 100 คน/ ปี และบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น 5 คน/ ปี
  2. การให้บริการห้องเรียน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่ อาจารย์ 50 คน/ปี นักศึกษา 500 คน/ปี และบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น 10 คน/ปี
  3. ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ อาจารย์ 5 เรื่อง/ปี นักศึกษา 5 เรื่อง/ปี และบุคลากรในชุมชน
  4. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน/ประสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหน่วย งาน กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างน้อย 10 เรื่อง/ปี
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆ ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 150 คน/ปี
  6. ปฏิบัติภารกิจที่สนองตามพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในด้านอื่นๆเช่น บริการทางวิชาการ 5 ครั้ง/ปี ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3 ครั้ง/ปี อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง/ปี โครงการพระราชดำริ 2 ครั้ง/ปี ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน 20 ครั้ง/ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์