สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท รา... อ่านเพิ่มเติม
: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (JSTNSRU) เป็นวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในรอบที่ 3 ปี 2558 ให้อยู่ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  ตรวจสอบกลุ่มวารสารฐานข้อม... อ่านเพิ่มเติม
: 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ โ... อ่านเพิ่มเติม
: 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอัจฉริยะรุ่นเยาว์ ฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ขอเชิญคุณครูระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม รายละเอียดดังนี้ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยระบบ TCAS" โดย ทันตแพทย์หญิง พัชราวลัย จิวสืบพงษ์ ก... อ่านเพิ่มเติม
: 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วัฒนธรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ... อ่านเพิ่มเติม
: 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560