กลยุทธ์ที่ 1. สร้างศักยภาพและความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้กับ บุคลากร ชุมชน

กลวิธีที่ 1 สร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนบริหารงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีและระยะ 4 ปี โดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพันธกิจแต่ละด้าน มีการดำเนินการตามแผนโดยยึดถือการมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์ ตลอดจนมีการประเมินแผนเป็นระยะเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
           กิจกรรมที่ 2 จัดทำระบบพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ


แผนงานที่ 2 สร้างเสริมบรรยากาศทั้งภายใน และภายนอกศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จูงใจบุคลากรในการมาใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
           กิจกรรมที่ 1 ปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กำจัดนกพิราบ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
           กิจกรรมที่ 2 ศึกษาปัญหาการให้บริการ และปรับปรุงการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการให้บริการเหมาะสมและสะดวก
           กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลุ่มเป้าหมาย
           กิจกรรมที่ 4 การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยการจัดการเปิด – ปิดศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการเครื่องมือขั้นสูง
           กิจกรรมที่ 5 สร้างเครือข่ายการบริการแลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือขั้นสูงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยอื่น


แผนงานที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
           กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนบุคลากรในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือขั้นสูง จากหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องและเชื่อถือได้
           กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรในการจัดทำมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ในระดับประเทศและสากล
           กิจกรรมที่ 3 สอบเทียบมาตรฐานการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล

กลวิธีที่ 2 สร้างศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
แผนงานที่ 4 สร้างศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น ในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
           กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ของชุมชนและท้องถิ่น
           กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

 
กลยุทธ์ที่ 2. สร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยของบุคลากรชุมชนและท้องถิ่น

กลวิธีที่ 3 สร้างบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในด้านการวิจัย
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัย
           กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม การค้นหาโจทย์วิจัยจากชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งโจทย์วิจัยองค์ความรู้
           กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรในการเข้าร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

           กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงานที่ 6 สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และห้องพักสำหรับนักวิจัย
          
กิจกรรมที่ 1 จัดการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมพร้อมที่จะให้บริการเครื่องมือด้านการวิจัย
           กิจกรรมที่ 2 จัดบริการเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ห้องพักอาจารย์ตลอด 24 ชั่วโมง

           กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อใช้พัฒนาผลงานวิชาการ

           กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ให้กับอาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปของครุภัณฑ์ วัสดุ สารเคมี และเครื่องแก้ว

กลวิธีที่ 4 สร้างงานวิจัยร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
แผนงานที่ 7 ทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนและท้องถิ่น
           กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมหรือจัดประชุมประชาคม ระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยจริงในชุมชนและท้องถิ่น
           
           กิจกรรมที่ 2 ทำวิจัยร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยมีบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นเข้าร่วมงานวิจัยโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การประหยัดพลังงาน

           กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่และส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่น นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง

 
กลยุทธ์ที่ 3. การจัดการธุรกิจหารายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลวิธีที่ 5 จัดการธุรกิจการบริการวิชาการ
แผนงานที่ 8 แผนงานธุรกิจบริการวิชาการ

           กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ผลงานวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาและบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ

           กิจกรรมที่ 2 จัดระบบบริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ และประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการดำเนินการทำงานด้านการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

           กิจกรรมที่ 3 ประสานกลุ่มเครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

กลวิธีที่ 6 จัดการธุรกิจวิเคราะห์และวิจัย
แผนงานที่ 9 แผนงานธุรกิจบริการวิเคราะห์และวิจัย

           กิจกรรมที่ 1 รับบริการวิเคราะห์ทดสอบอาหารและไม่ใช่อาหาร ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และทางจุลินทรีย์ ของชุมชน และท้องถิ่น

           กิจกรรมที่ 2 รับบริการวิเคราะห์ผลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

           กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น