31 พฤษภาคม 2560 :
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  
26 พฤษภาคม 2560 :
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ  
24 พฤษภาคม 2560 :
การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
ศึกษาดูงานด้านวารสาร
           ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558....
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง เคมีสเกลแบบย่อและการตรวจสอบหาสารพิษในอาหาร
           จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง เคมีสเกลแบบย่อและการตรวจสอบหาสารพิษในอาหาร วันที 7-8 ....
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
ผู้ดูแลระบบ
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 056-219100 ต่อ 2501 E-mail : sc.nsru@hotmail.com