จุดมุ่งหมาย
            ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นหน่วยงานบริการเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์ระดับ สูง สร้างองค์ความความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ ผ่านงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่งเสริมการเรียนการสอน ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น ประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ในชุมชนและท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
   
วัตถุประสงค์์
           1. เพื่อบริการเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูง ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
           2.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น
           3.เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน/ประสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน กับชุมชนและท้องถิ่น
           4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ประยุกต์และสาขาอื่นๆของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน ศูนย์วิทยาศาสตร์
           5.เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่สนองตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในด้านอื่นๆ เช่น บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริ ตรวจสอบ