ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ  
         วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (JSTNSRU) เป็นวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในรอบที่ 3 ปี 2558 ให้อยู่ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  ตรวจสอบกลุ่มวารสารฐานข้อมูล TCI

โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับ มกราคม - มิถุนายน (ปิดรับบทความ ภายในวันที่ 30 เมษายน)
ฉบับ กรกฎาคม - ธันวาคม (ปิดรับบทความ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม) ของทุกปี
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/index
  แสดงข่าวเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2560
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 056-219100 ต่อ 2501 E-mail : sc.nsru@hotmail.com