การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
         ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ดาวน์โหลดเอกสาร :
  Link ข้อมูล :
  แสดงข่าวเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2560
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 056-219100 ต่อ 2501 E-mail : sc.nsru@hotmail.com