31 พฤษภาคม 2560 :
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  
26 พฤษภาคม 2560 :
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ  
24 พฤษภาคม 2560 :
การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
23 พฤษภาคม 2560 :
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอัจฉริยะรุ่นเยาว์ ฯ   
17 พฤษภาคม 2560 :
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อมฯ  
   
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 056-219100 ต่อ 2501 E-mail : sc.nsru@hotmail.com