ศึกษาดูงานด้านวารสาร
           ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558....(More)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง เคมีสเกลแบบย่อและการตรวจสอบหาสารพิษในอาหาร
           จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง เคมีสเกลแบบย่อและการตรวจสอบหาสารพิษในอาหาร วันที 7-8 กรกฎาคม 2555 จำนวนผู้เข้าอบรมทังสิน 30 คน ผู้เข้าอบรมได้แก่ครูอาจารย์ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลกและผู้ประกอบการ....(More)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง เรืองการสร้างชุดตรวจสอบในการตรวจสอบหาสารพิษทีปนเปือนในอาหาร
           จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง เรืองการสร้างชุดตรวจสอบในการตรวจสอบหาสารพิษทีปนเปือนในอาหาร วันที 2-3 มิถุนายน 2555 จำนวนผู้เข้าอบรมทังสิน 40 คน ผู้เข้าอบรมได้แก่ครูอาจารย์ในเขตจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลกและผู้ประกอบการ....(More)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ รุ่นที 1
           จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ รุ่นที 1 วันที 21-22 เมษายน 2555 และรุ่นที 2 วันที 10-11 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้เข้าอบรมทังสิน 80 คน ผู้เข้าอบรมได้แก่ครูอาจารย์ในเขตจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก และผู้ประกอบการเอกชน....(More)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง การผลิตไบโอดีเซล รุ่นที 1
           จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง การผลิตไบโอดีเซล รุ่นที 1 วันที 23-24 เมษายน 2555 และรุ่นที 2 วันที 12-13 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้เข้าอบรมทังสิน 60 คน ผู้เข้าอบรมได้แก่ครูอาจารย์ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก....(More)
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 056-219100 ต่อ 2501 E-mail : sc.nsru@hotmail.com