หน้าหลักศูนย์วิทยาศาสตร์ หน้าหลักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เครื่องมือทางฟิสิกส์
เครื่องมือทางชีววิทยา
เครื่องมือทางเคมี
   
เมนูการทำงาน
หน้าหลัก
ข้อมูลการยืม - คืน
บันทึกการยืมอุปกรณ์
ระเบียบการยืม - คืน
แบบฟอร์มการยืม (นอกเวลาราชการ)
เข้าระบบยืม - คืน
ระบบยืม-คืน อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
หมายเลขครุภณฑ์ : มร.นว.13.30.01(ศว.เคมี)
ผลิตภัณฑ์/รุ่น : Perkin Elmer / PinAAcle 900T
สถานที่ : 13322
สถานะอุปกรณ์ : พร้อมใช้งาน
UV-Vis Spectrometer
หมายเลขครุภณฑ์ : มร.นว.13.05.06(ศว.เคมี)
ผลิตภัณฑ์/รุ่น : Evolution 201
สถานที่ : 13322
สถานะอุปกรณ์ : พร้อมใช้งาน
    แสดงข้อมูลลำดับที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมด 22 ข้อมูล

ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University