แผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ2556
     
     
  ระบบงานของโครงการอบรมบริการวิชาการ
  แบบบริการวิชาการ 1 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
  แบบบริการวิชาการ 2 ขออนุมัติเบิกเงินงวดสุดท้ายโครงการบริการวิชาการ
  แบบบริการวิชาการ 3 ตัวอย่างเล่มสรุปโครงการ
  แบบบริการวิชาการ 4 แบบประเมินภาพรวมโครงการ
  แบบบริการวิชาการ 5 ตัวอย่างวุฒิบัตร
     
     
  โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้พื้นบ้าน
  โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ
  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเบเกอรี่ สำหรับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R
  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสบู่จากสารสกัดพืชสมุนไพร
  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดค่ายวิชาการด้านชีววิทยาในโรงเรียน สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการปฏิบัติการทดลองเสมือนทางฟิสิกส์ Crocodile Physics
  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารอาเซียนสู่ชุมชน
  โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word