Submission ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ สถานะการตรวจบทความ ผลการพิจารณา
1 2 3 4 5 6 7 8
166574พอใจ รัตนปนัดดาสภาวะพื้นผิวตอบสนองที่เหมาะสมของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กต่อคุณสมบัติทางเคมีของขนมปัง
165614อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย
163306คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ตัวแบบสมการเชิงอนุพันธ์พยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์
ในประเทศไทย
160583ภัทริณี คงชูการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู
152710พรชัย สินเจริญโภไคยการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ผงนัว
152544พราว ศุภจริยาวัตรการศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียในสัตว์ทดลอง
152321น้องนุช สารภีความหลากชนิดของพืชผักพื้นบ้านกินได้ในนาข้าวจังหวัดสุรินทร์
146771อัจฉรียา ชมเชยการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนทางชีวภาพด้วยแอคติโนแบคทีเรียจากดินสำหรับควบคุมการเจริญเชื้อราสาเหตุโรคพืช
145751แววดาว ดาทองผลกระทบของการใช้สารเคมีในนาข้าวต่อความหลากหลายของแมลงในนาข้าวมะลิดำและข้าวสังข์หยดโคราชจังหวัดนครราชสีมา
135688สิทธิพงศ์ พรอุดมทรัพย์การพัฒนาแอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
135409ชลธิศ เสือนุ่มปริภูมิอิงระยะทางและปริภูมิอิงระยะทางวางนัยทั่วไป
133998ภูมินทร์ ตันอุตม์การพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรืองโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ
132349วันทนี ประจวบศุภกิจการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลความถนัดทางคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
130397การุณย์ ชัยวณิชย์การประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มค่าทางเศษฐศาสตร์จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
128501ภัทริณี คงชูการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู
หมายเหตุ
     1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
     2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
     3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
     4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
     5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
     6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
     7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
     8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์