Submission ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ สถานะการตรวจบทความ ผลการพิจารณา
1 2 3 4 5 6 7 8
132349วันทนี ประจวบศุภกิจการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลความถนัดทางคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
130397การุณย์ ชัยวณิชย์การประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มค่าทางเศษฐศาสตร์จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
128501ภัทริณี คงชูการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู
127810สุชัญญา ทองเครือประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินและน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกหนังในการกำจัดตะกั่วในน้ำเสีย
126025เชี่ยวชาญ ยางศิลาระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมรถยนต์และระบบติดตามรถยนต์ต้นทุนต่ำผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้จีพีเอส, จีเอสเอ็ม, อาดูโน่ และเอฟซีเอ็ม
123818รวีพร จรูญพันธ์เกษมการพัฒนาสื่อการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยด้วยเทคโนโลยีการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ
119233นันทยา เก่งเขตร์กิจ และคณะอิทธิพลของปริมาณแป้งข้าวสาลีต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบน้ำพริก ปลาร้าทรงเครื่อง
115848Ashok Dnyandeo GodaseSome Identities Involving k-Fibonacci and k-Lucas Sequences
114830ณิชานันท์ กุตระแสงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
113539 สุชัญญา ทองเครือ และคณะประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในน้ำเสียสังเคราะห์ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
113032วัชราภรณ์ ประภาสะโนบลฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของรากสิบสองราศี
111283จตุพร หงส์ทองคำ และคณะผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อของข้าวพันธุ์เล้าแตกและเหนียวแดง
110277ปรีชา มูลสินการสังเคราะห์สารอินทรีย์ชนิดใหม่ที่เป็นอนุพันธ์ของแนฟทาลีนและไพรีนเพื่อใช้เป็นสารเรืองแสงสีน้ำเงิน
108578จวงจันทร์ จำปาทองการคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียที่แยกได้จากดินบริเวณที่ทำการเกษตรกรรมในเขตภาคกลางปีที่ 10 ฉบับที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
108314สว่าง แป้นจันทร์แบบจำลองการประเมินคุณภาพของมะม่วงไทยด้วยวิธีมอนติคาร์โล (ส่วนที่ 1)ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
หมายเหตุ
     1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
     2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
     3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
     4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
     5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
     6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
     7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
     8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์