ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอัจฉริยะรุ่นเยาว์ ฯ


       ศูนย์วิทยาศาสตร์ ขอเชิญคุณครูระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม รายละเอียดดังนี้ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยระบบ TCAS" โดย ทันตแพทย์หญิง พัชราวลัย จิวสืบพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมด้วยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คิดแบบวิทย์ จิตวิทยาศาสตร์" โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา/สถานที่: วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 8:30-16:30 น.
ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผู้ที่สนใจขอเชิญกรอกใบสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด่านล่าง ภายในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
หรือติดต่อที่ เบอร์โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 2501 หรือ e-mail: sciencecenter@nsru.ac.th

==> สมัครด่วน ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


ดาวน์โหลดเอกสาร :

Link ข้อมูล :

: 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท รา... อ่านเพิ่มเติม
: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (JSTNSRU) เป็นวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในรอบที่ 3 ปี 2558 ให้อยู่ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  ตรวจสอบกลุ่มวารสารฐานข้อม... อ่านเพิ่มเติม
: 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ โ... อ่านเพิ่มเติม
: 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560