ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม เขตภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์การเก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร และกำแพงเพชร วัตถุดิบที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์โดยการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้คืนสู่ชุมชน

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดกำแพงเพชร